Programma 2018

Ons programma voor Lanaken

Het woord 'duurzaam' hoor of lees je tegenwoordig steeds vaker. Duurzaam omspringen met onze leefwereld is nochtans meer dan een modetrend. Een gemeente die zich met recht duurzaam wil noemen tolereert op haar grondgebied geen armoede, vereenzaming of grote ongelijkheid. Ze kiest bij aankopen en overheidsopdrachten voor producten en materialen die het milieu niet belasten, zet in op natuurbehoud en bevordert een economie die afvalstoffen hergebruikt of zo veel als mogelijk hernieuwbare energie gebruikt. Een duurzame gemeente is een gemeente waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar behoeften, die zorg draagt voor toekomstige generaties en waarin het welzijn van zijn inwoners samengaat met dat van het milieu en de natuur of zijn economie. Duurzame ontwikkeling heeft volgens ons 3 uitgangspunten:

 • Ons programma voor Lanaken

  Het woord 'duurzaam' hoor of lees je tegenwoordig steeds vaker. Duurzaam omspringen met onze leefwereld is nochtans meer dan een modetrend. Een gemeente die zich met recht duurzaam wil noemen tolereert op haar grondgebied geen armoede, vereenzaming of grote ongelijkheid. Ze kiest bij aankopen en overheidsopdrachten voor producten en materialen die het milieu niet belasten, zet in op natuurbehoud en bevordert een economie die afvalstoffen hergebruikt of zo veel als mogelijk hernieuwbare energie gebruikt. Een duurzame gemeente is een gemeente waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar behoeften, die zorg draagt voor toekomstige generaties en waarin het welzijn van zijn inwoners samengaat met dat van het milieu en de natuur of zijn economie. Duurzame ontwikkeling heeft volgens ons 3 uitgangspunten:

 • Speerpunt 10 : Dat bent u!

  Onze kandidaten wensen een beleid te voeren dat dichter bij de bekommernissen van onze inwoners aanleunt. Uiteraard hebben we onze eigen ideeën en politieke overtuigingen, maar dat belet ons niet om naar u te luisteren en met u in dialoog te gaan. Veel mensen zijn lid van een ouder-of buurtcomité, een sportclub, een adviesraad of dragen vrijwillig hun steentje bij aan de uitbouw van een vereniging. Al die mensen verdienen een standbeeld en zeker onze aandacht.

 • SPEERPUNT 9: Mee met onze tijd, mee met onze jongeren.

  Sp.a-Groen vindt het belangrijke dat de jeugd in Lanaken een actieve deelname krijgt binnen onze samenleving. We moeten jongeren ruimte geven om zichzelf te zijn en zich te kunnen ontplooien om hun talenten te kunnen ontwikkelen.

 • SPEERPUNT 8: Een gelukkige oude dag. Niemand valt uit de boot.

  Ouderen zijn actiever, gezonder en hoger opgeleid dan enkele decennia geleden. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om binnen zijn eigen levensomstandigheden en vaardigheden ouder te worden op een manier die zijn sociale, geestelijk en lichamelijk welzijn bevordert. Men moet actief kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Sp.a-Groen wil in de toekomst een beleid voeren dat het welzijn van alle inwoners, jong als oud, behoudt en stimuleert. Zo kan Lanaken uitgroeien tot een evenwichtige meer-generatie samenleving.

   

 • SPEERPUNT 7: Werk, liefst in eigen streek, haalt mensen uit hun isolement.

  Werkzoekenden zijn vaak kwetsbaar in onze maatschappij. Wij vinden het een belangrijke taak van de overheid hen op een adequate manier te begeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Het gemeentelijk beleid wordt meer afgesteld op sociale tewerkstelling. Waar het kan moeten we volwaardig en duurzaam werk creëren op maat van mensen die het moeilijk hebben op de reguliere arbeidsmarkt.

 • SPEERPUNT 6: Wonen in een fijne en veilige leefomgeving.

  Iedere inwoner van Lanaken zou een comfortabele, betaalbare en energiezuinige woning moeten hebben. Voor mensen die in armoede leven is dit niet evident. Vanwege een gebrek aan sociale woningen zijn velen aangewezen op de private huurmarkt. Mensen in armoede wonen doorgaans in slecht geïsoleerde of in kwalitatief minder goede huizen en betalen een hogere energierekening. De aantrekkelijke, groene plekjes zouden voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

 • SPEERPUNT 5: Een goed bestuur heeft aandacht voor dierenwelzijn.

  Dieren verdienen meer dan alleen onze sympathie, ze hebben nood aan een doordacht en effectief dierenbeleid want de manier waarop dieren worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood is soms wraakroepend.

 • SPEERPUNT 4: Met een verantwoord natuur en milieubeleid verzekeren we onze toekomst

  Lanaken is een groene gemeente en dat moeten we koesteren. Het is belangrijk om een weloverwogen bos- en natuurbeleid verder te zetten, daarnaast onze leefomgeving netjes te houden en de strijd tegen zwerfvuil op te voeren. De prachtige natuur maakt onze gemeente aantrekkelijk voor de Lanakenaar en is een troef voor het toerisme (MTB-netwerk, Premiumwandelingen,..)

 • SPEERPUNT 3: Een ambitieus klimaatactieplan is de motor van ons klimaatbeleid.

  Overstromingen, bosbranden en de hittegolf van afgelopen zomer bewijzen dat het klimaat warmer wordt en zullen in de toekomst vaker voorkomen. Willen we de klimaatverandering een halt toeroepen en ons eveneens voorbereiden op de negatieve effecten van de klimaatveranderingen die in het verschiet liggen dan moeten we ook in onze gemeente gepaste maatregelen durven nemen. Onze productie en consumptie van energie moet tegen 2050 volledig vrij van CO2-uitstoot zijn.

 • SPEERPUNT 2: Mobiliteit is een basisrecht maar ook een uitdaging.

  Betreffende mobiliteit willen we een beleid voeren dat (nog) meer rekening houdt met de zachte weggebruikers. Iedere dag lezen of horen we berichten over fietsers en wandelaars die omvergereden worden en dikwijls zijn dit kinderen. Om verkeersslachtoffers in Lanaken te voorkomen nemen we kinderen, ouderen en minder valide weggebruikers als norm. De verkeersveiligheid en de leefbaarheid op onze wegen en in in onze straten zal er door toenemen. Verkeersregels en verkeersinfrastructuur op maat van kinderen of andere zachte weggebruikers komen uiteindelijk iedereen ten goede.

 • Speerpunt 1: een open en betrokken bestuur

  Een gemeente is een gemeenschap. Het schepencollege en de gemeenteraad dragen de politieke verantwoordelijkheid als afgevaardigden van hun gemeenschap. Een gemeentebestuur is er voor zijn inwoners en niet omgekeerd. Weten wat er reilt en zeilt in onze gemeente is daarvoor een essentiële voorwaarde. We rekenen hiervoor op een grote betrokkenheid van de inwoners, de culturele en andere verenigingen, de gemeentelijke raden en de vele sportclubs. Mensen die vrijwillig het beste van zichzelf geven moeten we koesteren. Want samen geven we vorm aan onze gemeente, samen maken we werk van een open, hechte en warme samenleving. Zoveel mogelijk inwoners betrekken bij het beleid, mensen samenbrengen en verbinden zien we als een opdracht die past bij een duurzame gemeente. Naar elkaar luisteren en mekaar respecteren is daarbij het belangrijkste.